PODRŠKA SIM CERT D.O.O. VELIKI BROJ PROJEKATA INOVACIJE U MSPP
 
 

NAŠA PODRŠKA KLIJENTIMA

 
NAŠA PODRŠKA KLIJENTIMA

Šta SIM CERT pruža klijentima (MSP) u Horizontu 2020 ?

 
›› Pronalaženje adekvatnog javnog poziva u HORIZON 2020
›› Odabir optimalne teme / topic
›› Učestvovanje u odabiru partnera na projektu
›› Pomoć pri registraciji kompanije na Portalu Horizon 2020,
›› Pomoć pri izradi tehničke i administrativne komponente projekta
›› Uploadovanja potrebne dokumentacije na portalu
›› Razmatranja i predlozi raporedjivanja budžeta
›› Učestvovanje na projektu kao partner
›› Učestvovanje u izradi izlaznih rezultata projekta (za MSP) : Studija izvodljivosti, Biznis plan i td...

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________
 
NAŠA PODRŠKA KLIJENTIMA

Iskustvo SIM CERT-a

 
›› Privatna konsultantska kuća, koja postoji više od 8 godina, a većina njenih konsultanata ovaj posao rade od 2002. godine.

›› Tim SIM CERT je multidisplinaran i sastoji se od stalno zaposlenih ali i eksterno angažovanih lica sa optimalno rasporedjenim zaduženjima

›› Oblasti delovanja konsultantske kuće su : Izrada raznovrsnih razvojnih projekata prema zahtevima klijenata, Implementacija standarda  za sisteme i proizvode, Unapredjenja proizvoda i proizvodnih procesa i  drugo, prema specifičnim zahtevima klijenata.

›› Svi trenutni i budući poslovi oslanjaju se na ogromno iskustvo stečeno prilikom realizacije više stotina realizovanih aktivnosti

›› SIM CERT d.o.o. Je za prvog klijenta u programu HORIZON 2020 izradio prvi projekat za SME Instrument—Faza 1, za koji se očekuju pozitivni rezultati (evaluacija projekata je u toku)

›› SIM CERT d.o.o. Je učestvovao u programu Fonda za Inovativnu delatnost RS , tako što je pripremao kompletne projekte i učestvovao u administriranju odnosno sprovodjenju aktivnosti i zahtevanim izveštavanjima. Uspešno su realizovane aktivnosti za 9 projekata (6 projekata “Mini Grats” i 3 projekta “Matching Grants”) Upravo na ovim projektima (poslednje 3 godine)  SIM CERT stice iskustva neophodna za izradu i vođenje projekata EU , upoznaje se sa administrativnim zahtevima, upoznaje način razmišljanja i funkcionisanje donatora , zahteve koji se u velikoj meri podudaraju sa zahtevima programa HORIZON 2020.

 

__________________________________________________________________________________________________
 
NAŠA PODRŠKA KLIJENTIMA

Metodologija izrade projekta

 
›› Sim Cert kao konsultant na izradi projekta HORIZON 2020 primenjuje sledeću metodologiju izrade

›› Potencijalni klijent popunjava upitnik , na osnovu koga SIM CERT inicijalno procenjuje mogućnost apliciranja na programu HORIZON 2020

›› Sledi prvi sastanak na kome se obe strane upoznaju sa mogućnostima i obavezama

›› Potpisu je se ugovor o pružanju konsultantskih usluga (template ugovora možete preuzeti OVDE)

›› Dostavljate nam inicijalne informacije za početak izrade projekta

›› Nakon preliminarnog sastavljanja teza projekta, dostavljamo Vam set konkretnih pitanja radi dalje izrade projekta

›› Sva komunikacija se vrši telefonom, mailom, i lično na sastancima

›› Kompletira se projekat i uploaduje na portalu za učesnike na programu

›› Nakon dobijenog pozitivnog odgovora od strane EU pristupa se daljim aktivnostima za ispunjavanje administrativnih zahteva do potpisivanja ugovora o finansiranju

›› SIM CERT d.o.o. neće naplaćivati svoje konsultantske usluge na pripremi projekta ukoliko projekat (finansiranje) nije odobren od strane EU
__________________________________________________________________________________________________
 
NAŠA PODRŠKA KLIJENTIMA

Pocencijalni klijenti / Učesnici na H2020 / Upitnik za popunjavanje

 
›› Radi naše inicijalne procene Vaših potencijala molimo popunite upitnik koji ćete naći na ovom linku
   
  REFERENCE SIM CERT:
  Kompletnu referentnu listu SIM CERT mozete preuzeti OVDE.

 

__________________________________________________________________________________________________
 
 
 
     
EKSTERNI LINKOVI
 
 
›› Portal za aplikante u Horizont 2020

›› Horizont magazin

›› Zvanični portal programa Horizont 2020 u RS

›› Zvanične nacionalne kontakt osobe iz RS
 
 
 
REFERENT LISTA
 
 
›› Reference konsultantske kuće SIM CERT d.o.o.
 
     
SIM CERT d.o.o.
Lokacija: Sedište Udruženja "TEMPUS"
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a , 37000 Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-mail: info@horizont2020.co.rs