PODRŠKA SIM CERT D.O.O. VELIKI BROJ PROJEKATA INOVACIJE U MSPP
 
 

MSSP INSTRUMENT - FAZE PROJEKTA

FAZA 1

Od ideje do koncepta (6 meseci)

 

Evropska zajednica obezbedjuje 50.000 EUR granta za MSPP za izradu studije izvodljivosti koja će potvrditi  održivost predložene inovacije ili koncepta.

Ukupan budžet pojedinačnog projekta je 71.429 EUR , od čega EU donira 50.000 EUR odnosno 70%, a kompanija/participant ulaže u projekat svojih 21.429 EUR odnosno 30%.
(Osim u pojedinim slučajevima kada je iznos donacije 100%)

Sredstva koja će EU donirati se uplaćuju na račun korisnika sredstava u više rata. U ovom trenutku ažurna je informacija da će korisnici sredstava avansno (na početku projekta) dobit 40% od ukupne donacije a do kraja projekta ostalih 60%.

Za konkurse Faze 1. Moguće je aplicirati samostalno (jedna kompanija) ili u konzorcijumu.

Start-up  kompanije nisu isključene iz ovog programa, ali će morati u postupku apliciranja da dodatno vrše potvrđivanje finansijskih i operativnih kapaciteta.

Postupak apliciranja:

›› Aplikant vrši registraciju na zvaničnom portalu
›› Zatim se popunjava niz administrativnih formulara kako bi se ocenila podobnost
›› Ukoliko je uspešno izvršena registracija , kompanija dobija PIC (Participant Identification Code)
›› U samoj aplikaciji se unose podaci o partnerima njihovim administrativnim pozicijama, kontaktima i td...
›› Pristupa se izradi samog projekta koji se sastoji iz 1. Administrativnog i 2. Tehničkog dela
›› Sva dokumenta za apliciranje se podnose na engleskom jeziku
   

Kriterijumi ocenjivanja :

›› Ekonomski uticaj
›› Izvrsnost u inovativnosti
›› Komercijalni potencijal
›› Sposobnost kompanije za postizanje predvidjenih rezultata

Minimalni stepen tehnološke sprenosti (TRL) je 6 za apliciranje u Fazi 1.

Veoma je važno da se dobro objasni IP pozicija proizvoda/usluge/tehnologije, kao i sloboda delovanja (FTO) jer u slučaju nedovoljno jasne pozicije intelektualne svojine, projekat će biti odbijen.

Obavezno je u projektu naglasiti dobro poznavanje konkurencije, kao i njihove udele na tržištu EU. Takođe je potrebno da je ve izvršeno izvesno istraživanje tržišta.

Glavni cilj ovog programa je doprinos razvoju EU. Odnosno samo projekti koji imaju naglašenu EU dimenziju i od kojih će EU imati benefite , mogu proći.

Sve aktivnosti kao i rezultati projekta u Fazi 1, imaju za cilj konkretnu pripremu za apliciranje na Fazi 2, koja zapravo predstavlja konkretan ulazak u razvoj jedne kompanije, koja će biti konkurentna na tržišt EU.

__________________________________________________________________________________________________
FAZA 2

Od koncepta do tržišne zrelosti (1 – 2 godine)

 

Evropska zajednica obezbedjuje 500.000  - 2.500.000 EUR granta za MSPP za dalji razvoj predloga kroz inovacione delatnosti, kao što su demonstracije, testiranje, pilotiranje/pilot postrojenja, minijaturizacije i td.

Ukupan budžet pojedinačnog projekta može varirati od 715.000 do više od 3.500.000 EUR, u zavisnosti od potreba projekta i od predloženih aktivnosti odnosno budžeta projekta.  Kontribucija EU je isto kao i u Fazi 1.  70%, a kompanija/participant ulaže u projekat svojih 30% od ukupnog budžeta projekta.

Sredstva koja će EU donirati se uplaćuju na račun korisnika sredstava u više rata. Sa tim da visina avansne uplate zavisi od procene finansijskih i operativnih kapaciteta kompanije od strane experata koji ocenjuju projekte.

Ukratko što je kompanija jača veći je procenat avansne uplate, i manji je broj izveštaja koji se moraju podnositi za vreme trajanja projekta i obratno (kada se radi o „slabijim kompanijama“).

Za konkurse Faze 2. Takođe je moguće aplicirati samostalno (jedna kompanija) ili u konzorcijumu.

Start-up  kompanijama nije mesto u ovom programu. Praktično ova Faza bi trebalo da bude logičan nastavak razvoja projekta koji je uspešno realizovan u Fazi 1, mada nije zabranjeno i isključeno direktno apliciranje na Fazi 2, bez prethodnog učešća u Fazi 1.

Kriterijumi ocenjivanja su isti kao i kod Faze 1

Minimalni stepen tehnološke sprenosti (TRL) je 7 za apliciranje u Fazi 2.

Ključni segmenti ove Faze su :

›› Strategija komercijalizacije
›› Priprema proizvoda/tehnologije za izlazak na tržište
›› Jasno definisana i zaštićena prava intelektualne svojine
›› Kompanija je dovoljno jaka za pobede na EU tržištu
__________________________________________________________________________________________________
FAZA 3

Komercijalizacija

 

U ovoj fazi nije predvidjena podrška u finansijskom smislu.

U ovoj fazi će kompanijama biti pružena značajna podrška u smislu treninga, poslovnih mentora, pomoći za pristup rizičnim izvorima finansiranja.

Dodatna podrška će biti pružena za dalji razvoj investicione spremnosti, povezivanje sa direktnim investitorima (potencijalnim zainteresovanim kupcima kompetnog biznisa) i klijentima kroz brokerskih aktivnosti, pomoć u primeni za dalji finansije u EU, i nizom mogućnosti umrežavanja koji će biti obezbeđen od strane Evropske mreže preduzetništva.

O ovoj fazi postoje oskudne informacije pružene od strane EU i Horizon 2020,  jer se ova faza očekuje tek krajem 2016. Godine a možda i kasnije u zavisnosti od dinamike realizacije projekta faze 2.

__________________________________________________________________________________________________
 
 
 
     
EKSTERNI LINKOVI
 
 
›› Portal za aplikante u Horizont 2020

›› Horizont magazin

›› Zvanični portal programa Horizont 2020 u RS

›› Zvanične nacionalne kontakt osobe iz RS
 
 
 
REFERENT LISTA
 
 
›› Reference konsultantske kuće SIM CERT d.o.o.
 
     
SIM CERT d.o.o.
Lokacija: Sedište Udruženja "TEMPUS"
Adresa: Ruđera Boškovića 19-a , 37000 Kruševac
Telefon: +381 37 403 118
E-mail: info@horizont2020.co.rs